User
Pass
2FA
 
 

CzechoSlovakia (Horda)

 
Post new topic   Reply to topic    Freakz Forum Index -> WoW Freakz - Legion -> International Zone -> Czech
Author Message716
Dyce

[Mentally Stable]Status: Offline
(since 29-11-2018 16:30)
Joined: 26 Nov 2018
Posts: 1, Topics: 1
Location: Slovakia

Reputation: 1

Post Posted: 26-11-2018, 21:29:03 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Zdravím »a!


Sme priateµská CZ/SK guilda, celým názvom "CzechoSlovakia". Chceli by sme Ti o nás nieèo poveda», keby si sa chcel(a) k nám pripoji».

Kto sme?
Sme dlhoroèná guilda s priateµským a komunikatívnym prístupom, zaèali sme u¾ na datadisku Cataclysm a na¹a komunita sa stále rozrastá.

Jak dlho tu sme?
Pri¹li sme sem z datadisku pandaria, sme tu cca dva tý¾dne a na¹a guilda má aktuálne pribli¾ne 120 èlenov.

Jak to u nás chodí?
Keï¾e sme tu len krátko, nemô¾e¹ od nás oèakáva» zázraky. Zatiaµ sa venujeme hlavne Mythic+ dungeonom, aby sme nagearovali èas» hráèov, a tí potom pomô¾u s gearom ostatným èlenom guildy. U nás sa ti rady i pomoci v rámci mo¾ností a znalostí dostane.

Discord/FB
Máme vlastný discord server aj vlastnú skupinu na Facebooku. Nájde¹ tam rôzne pomôcky a u¾itoèné rady, ktoré ti pomô¾u pri hraní na tomto serveri. Taktie¾ tam pravidelne pridávame aktualne info o dianí sa v na¹ej guilde.

Invite do guildy
O invite do guildy mô¾e¹ po¾iada» nasledujúcich µudí:
Darxoix/Fhrosthy
Dycesk/Dycee
Anticz

Zatiaµ nemáme ¾iadne podmienky pre prijatie, najviac by sa nám v¹ak hodil tank alebo healer.

Sú»a¾e/akcie/eventy
V decembri (Prosinec) by sme chceli zaèa» s rôznymi guild aktivitami (mimo dungeonov/raidov), v ktorých bude¹ môc» získa» rôzne zaujímavé odmeny a iné.


Guild zraz
Najbli¾¹ie leto plánujeme guild zraz, kde by sme sa stretli a spoznali sa osobne, prehodili pár slov atï.


Pokial sme »a zaujali, mô¾e¹ nám da» vedie» in-game. Radi »a medzi nami privítame.


S pozdravom Peace Sign
Vedenie guildy

0 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
Post new topic   Reply to topic    Freakz Forum Index -> WoW Freakz - Legion -> International Zone -> Czech  


The time now is 11-12-2019, 22:03:22
Copyright info

Based on phpBB ro/com

 
 
 I forgot my password


This message appears only once, so
like us now until it's too late ! :D
x