User
Pass
2FA
 
 

Statut guilda "Ratnici podzemlja"

 
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Freakz Forum Index -> Trash Bin -> Trash
Author Message777
kole99

[Mentally Stable]Status: Offline
(since 24-02-2019 15:27)
Joined: 02 Apr 2016
Posts: 17, Topics: 8
Location: Serbia

Reputation: 82.6
Votes: 1

Post Posted: 02-09-2016, 21:28:36 | Translate post to: ... (Click for more languages)

Statut guilda „Ratnici podzemlja“


Èlanak 1. Statut

St. 1. Ovim statutom ureðuje se: naziv guilda, podruèje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti, naèin ostvarivanja javnosti rada, èlanstvo u guildu te unutarnji ustroj.

Èlanak 2. Opæenito o guildu

St. 1. PVE Guild „Ratnici podzemlja“ je World of warcraft guild na serveru „wow freakz“, odnosno na onom koji je specijaliziran za wow ekspanziju „Mist of pandaria“.

Èlanak 3. Logotip guilda

St. 1. Guild ima znak, odnosno logotip. Znak guilda je plavi stilizirani logotip u kojemu pi¹e „RP“ ¹to asocira na „Ratnici podzemlja“. Odluku o promjeni logotipa guilda donose officeri (vijeæe) guilda „Ratnici podzemlja“.

Èlanak 4. Djelatnosti guilda

St. 1. Djelatnosti guilda su:
a) Promid¾ba solidarnosti i ¹irenje pozitivne energije razlièitih etniciteta na podruèju Balkana.
b) Progresija oko pve evenata, prvenstveno misleæi na pve raidove koji su trenutno osposobljeni na serveru „wow freakz“, „Genesis“
c) Dru¾enje, zabava te ostale stvari koje doprinose fizièkom i mentalnom opu¹tanju èlanova guilda

Èlanak 5. Javnost guilda i sustav komunikacije

St.1. Rad guilda je javan. Guild ostvaruje javnost preko svoje web stranice. Jedan od sredstava informiranja je web site: http://ratnicipodzemlja.shivtr.com/. Drugi je u samoj igrici (in game), ako ste na¹ èlan.
St.2. Sustav, odnosno program za komunikaciju guilda je Discord. To je besplatan program èiji se linkovi mogu naæi na spomenutom slu¾benom web siteu guilda kao i u guild infu guilda (in game). Discord je preduvjet da bi odreðeni èlan mogao upasti u bilo koji raid.

Èlanak 6. Dono¹enje odluka guilda

St. 1. Guild donosi odluke na temelju zasjedanja svih officera, odreðenog officera, guild mastera ili svakog pojedinaèno, ovisno o kojem predmetu i problemu se radi.
St. 2. Statut ovog guilda donesen je na temelju odluke relativne ili apsolutne veæine officera (vi¹ih generala) ovog guilda.

Èlanak 7. Regrutacija novih èlanova

St. 1. Regrutacija èlanova ovog guilda odvija se na sljedeæi naèin:
a) Regrutaciju mogu provoditi èlanovi kojima guild master to dopusti.
b) Svaki novi èlan dobiva titulu „ratnika“ te je osoba koja je to u moguænosti (officer ili gm) du¾na napisati item level i spec novom èlanu.
c) Svaki èlan guilda mo¾e imati do 10 altova u guildu.
d) Svaki novi èlan guilda ima pravo na 2000 golda iz guild banke i odreðene iteme iz guild banke
St. 2. Itemi iz guild banke za nove èlanove odreðuju officeri i guild master, ovisno o pona¹anju èlana, kao i du¾ini boravka.
St. 3. U svakom trenutku, ovisno o broju èlanova i aktivnosti guild master uz officere mogu prekinuti regrutaciju, bez obzira na iskustvo ili osobnu dimenziju potencijalnih novih èlanova

Èlanak 8. Rankovi u guildu

Rankovi guild „Ratnici podzemlja“ strukturirani su na sljedeæi naèin:
St. 1. Mini ratnik je titula koju dobiva èlan guilda „Ratnici podzemlja“ zbog upozorenja pred iskljuèenje iz guilda (razlog za to pi¹e u officer noteu)
St. 2. Razlozi za to mogu biti mnogostruki kao ¹to je navedeno u èlanku 10.
St.3. PVP rank dobiva èlan koji nièim ne ukazuje ni poma¾e oko temeljnog prioriteta guilda, a to je pve.
St.4. Ratnik je titula koju dobiva novi èlan u guildu kao i onaj koji nièem ne zaslu¾uje promote ili demote u guildu.
St.5.Titulu ratnik mo¾e dobiti i osoba koja je bila general ili mini ratnik, zbog ne/opravdavanja biv¹eg ranga.
St.6. Ratnik nema prioritet ulaska u trenutno najjaèi raid, veæ èeka svoju priliku ako nema dovoljno generala i ostalih èlanova vi¹eg ranka.
St.7. Ratnik nema pravo uzimanja stvari iz guild banke veæ ih mo¾e dobiti na temelju zamolbe officeru.
St.8. Ratnik, kao i ostali èlanovi ima pravo na 2000 golda iz guild banke kao i na ostale stvari iz guild banke koje im dopuste officeri.
St.9. Titulu generala dobijaju èlanovi koji su se dokazali u radu guildu, aktivnosti ili kvaliteti igranja.
St.10. Generali, uz officere imaju prioritet ulaska u najjaèe raidove.
St.11.Officeri (vi¹i generali) su najvi¹a struktura upravljanja u guildu „Ratnici podzemlja“.
St.12.Vi¹e generale iskljuèivo bira Guild master te im daje odreðene ovlasti.
St. 13.Vi¹i generali imaju sljedeæe du¾nosti:
a) Biti na primjer svima iz guilda.
b)Koordinirati, voditi raidove, guild banku i ostalo ¹to im guild master nadjene.
c) Davati iteme iz guild banke ako procijene da ih èlan zaslu¾uje.
d).Voditi raidove u iskljuèivo zakazanom terminu, osim ako se ne radi o slobodnoj volju officera da vodi u nezakazanom terminu raid manje va¾nosti.
St.14. Guild master koordinira svim formalnim i neformalnim institucijama guilda.

Èlanak 9. Pona¹anje u guildu

St.1.Pona¹anje i retorika u guild i raid chatu je strukturirana na sljedeæi naèin:
St.2.U guild chatu je zabranjeno psovanje, vrijeðanje na bilo kojoj razini i bilo ¹to da bi impliciralo negativnosti u guildu
St.3. U raid chatu je zabranjeno uplitanje u posao raid liderima kao i mije¹anje u postavljanje taktika i ostalo istih.
St.4. Gore navedeno je moguæe u privatnoj poruci i/ili prije/poslije raida.
St.5. Zabranjeno je whisparanje raid lidera prije poèetka raida zbog moguæeg stvaranja pritiska ili ostalog negativnog ¹to takve poruke mogu izazvati
St.6. Zbog neaktivnosti odreðenog èlana koji se ne javi guild masteru ili officerima, nakon 15 dana, iskljuèuje se iz guilda uz moguænost naknadnog povratka.
St.7. Iskljuèenje ili demote u guildu je moguæe zbog prije navedenih razloga, a dokazi za to mogu biti formalni (pomoæu printscreen i sliènog) kao i onog ¹to potvrðuje vi¹e ljudi.
St.8. Officer koji je izbacio (biv¹eg) èlana iz guilda du¾an je objasniti osobi za¹to je iskljuèena, ako ta ista osoba to tra¾i od officera/guild mastera.

Èlanak 10. Iskljuèenje iz guilda

St.1. Iskljuèenje, odnosno uklanjanje iz guilda nekog èlana je moguæe zbog stavki navedenih u èlanku 10.
St. 2. Iskljuèene iz guilda u izvanrednim situacijama mo¾e se izvr¹iti odmah i bez upozorenja ili demotea, ako officer ili guild master prepoznaju izrazitu zlu namjeru osobe

Èlanak 11. Raidovi i loot

St.1. Raidovi se mogu podijeliti na one manje bitne (valor runove i itemi manjih lvl-a) i bitnije (itemi vi¹ih lvl-a)
St.2.U Raidove najvi¹eg prioriteta (najvi¹eg item lvl itema) prioritet na pravo na upad imaju generali i officeri.
St.3.U manje bitne raidove prioritet imaju manje girovane osobe te one koje nisu toliko zastupljenje u najjaèim raidovima.
St.4.Loot u raidovima guilda „Ratnici podzemlja“ je group loot sa sljedeæim znaèajkama:
a) need rolaju ljudi kojima je taj item prioritet, a to podrazumijeva da èlan igra svoj main spec svoj i main character, osim ako raid lider od istog ne zahtjeva da otiðe na svoj alt i off spec.
a1) u sluèaju da osoba a uðe u raid sa svojim main speckom i main charom on ima prioritet nad osobom kojoj je to alt ili off spec
a2) lideri su nu¾ni èim vi¹e èlanova voditi s mainovima, dok se sami prvi trebaju ¾rtvovati i biti na primjer drugima
a3) u sluèaju a1, osoba b se „¾rtvuje“ za guild znajuæi da æe drugi put dobiti priliku doæi s mainom i pokupiti vi¹e itema
a4) Navedene stavke prvenstveno vrijede za trenutno najjaèi raid dok je u ostalima najjednostavniji group loot roll
b) greed rolaju oni kojima je to off spec
b1) roll za greed se ne odjeljuje po mainu ili altu, veæ svi imaju jednaka prava kod rolanja istog
c) nitko ne disenchanta item veæ se odbacuje (pass) ako vam ni u jednom sluèaju ne treba.
St.5. Izuzetak je najjaèi trenutni raid u kojem osobe koje idu prvi put ne mogu rolati za trinkete i tokene.
St.6.Osoba koja je veæ bila u najjaèem raidu, a prvi put ide s nekim altom u isti, ne mo¾e rolati za trinket ili token
St.7.Èlan koji uðe s odreðenim speckom u raid, du¾an je za istog i rolati, osim ako se s liderom i ostalim èlanovima koji rolaju za sliène iteme ne dogovori drugaèije
St.8. Osobe u raidu koji imaju 2 ili vi¹e tokena du¾ni su prepustiti drugom èlanu token koji ima 1 ili nijedan. To pravilo ima prioritet naspram onog za main i alt char. Primjerice, netko uðe s altom, a ima 1 token, dok netko na mainu ima 3; prioritet ima ovaj s jednim iako je na altu.
St. 9. Neki èlan mo¾e nidati (ako dobije loot) samo 1 token po raidu. Nakon prvog dobivenog tokena dalje mo¾e gridat.
St. 10. U alt runu vrijedi stavak 8, 9 i 5 èlanka 11, dok osoba koja ulazi s mainom u alt run ima prioritet rolla naspram onih na altu
St.11. Izuzetak èine 25 man raidovi (polu pug) gdje raid lider sam procijeni o vrsti loota i prioritetima, ovisno tko su druge osobe u raidu osim èlanova iz guilda „Ratnici podzemlja“

Èlanak 12. Pugiranje raida

St. 1. Èlanovi imaju pravo pugirati trenutno najjaèi raid ako imaju vi¹e altova.
St. 2. Èlanovima mora ostati barem jedan heroj za najvi¹e prioritetne raidove u guildu, u protivnom su upozoreni pa zatim i izbaèeni iz guilda

Èlanak 13. Usmjerenje guilda

St.1. „Ratnici podzemlja“ su polu ozbiljni (semi serious/casual) guild u skladu s time:
a) Officeri ne smiju izbaciti èlanove samo na osnovi lo¹e prezentacije u raidu
b) Isti èlanovi, se s druge strane mogu izbaciti ako akumuliraju negativnu energiju i netrpeljivost u guildu.

Èlanak 14. Guild banka

St.1. Guild banka je zajednièka imovina guilda.
St.2. Pristup guild banci imaju svi, a formalno pravo na stvari imaju od generala na vi¹e rankove.
St.2. Golde iz guild banke iskljuèivo daje guild master, dok iteme èlanovima koji su ispod titule generala samoprocjenjujuæi daju officeri.
St.3. Samo officeri i guild master mogu stavljati iteme u banku, a ako neki èlan iska¾e ¾elju za istim, du¾an je iteme poslati officerima ili guild masteru.
St.4. Pravo na „repair“ iz guild banke imaju rankovi od generala na vi¹e.

Èlanak 15. Moguænosti za prijedloge

St. 1.Guild „Ratnici podzemlja“ te¾i demokratizaciji svih odluka pa u skladu s time:
a) Svi èlanovi imaju pravo kritizirati guild, davati konstruktivne savjete i ostalo, ali iskljuèivo na slu¾benom web siteu guilda koji je naveden u èlanku 5. Na slu¾benom web siteu postoje posebni postovi poput „prijedlozi za pobolj¹anje rada guilda“ gdje èlanovi mogu uèiniti spomenuto.
b) Svi konstruktivni prijedlozi biti æe razmotreni od strane officera i guild mastera.
c) Prijedlozi u privatnim porukama i guild chatu officeri i guild master nisu du¾ni razmatrati.

Èlanak 15. Main character

St.1. Main character (Glavni heroj/karakter) je heroj s kojim èlan ¾eli najèe¹æe igrati, odnosno onaj koji mu je najbitniji u bilo kojem smislu.
St.2.Main charactera mo¾e bilo koji èlan promijeniti, ali kada ga promijeni, mjesec dana mu je zabranjeno ponovno mijenjanje, osim ako mu guild master osobno ne dopusti drugaèije.
St.3. Main character se ne mo¾e mijenjati neposredno pred raid.

Èlanak 16. Dono¹enje statuta

St.1. Ovaj statut stupa na snagu danom dono¹enja 1.12.2015. godine
St.2. Statut je podlo¾an promjenama ako guild master i officeri tako odluèe

Guild master guilda „Ratnici podzemlja“ Laki (Trexler).

3 0
  
Back to top
View user's profile Send private message
This forum is locked: you cannot post, reply to, or edit topics.   This topic is locked: you cannot edit posts or make replies.    Freakz Forum Index -> Trash Bin -> Trash  


The time now is 26-05-2020, 00:41:36
Copyright info

Based on phpBB ro/com
B

 
 
 I forgot my password


This message appears only once, so
like us now until it's too late ! :D
x